Algemene voorwaarden

1 Algemene voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst tussen Laman Rentals B.V. als verhuurder en u als huurder van het voertuig.

1.2 Veranderingen in deze overeenkomst zijn slechts geldig als zij ondertekend zijn door zowel de huurder als verhuurder.

1.3 Het ‘auto rapport’ van deze overeenkomst inhoudende verdere bijzonderheden met betrekking tot (de conditie van) het voertuig, de verhuurperiode, huur, verzekeringsmogelijkheden etc. is een onderdeel van de huurovereenkomst.

1.4 Onder voertuig wordt in deze overeenkomst verstaan een auto, een bus, een truck, een pick-up of enig ander voertuig zoals gespecificeerd op het huurcontract. Voorts omvat het wielen, gereedschap, uitrusting, accessoires en voertuigpapieren.
1.5 Brandstof is niet bij de huurprijs inbegrepen. Terugbezorgde voertuigen dienen dezelfde hoeveelheid brandstof te bevatten als zij hadden op het moment van vertrek. Wanneer de brandstofstand niet op hetzelfde niveau is bij inlevering worden de brandstof kosten en €50,- extra in rekening gebracht.

1.6 De huurder dient zich vooraf te vergewissen welke soort brandstof getankt dient te worden. Verhuurder is niet aansprakelijk jegens de huurder, indien schade ontstaat door het tanken van voor het gehuurde voertuig ongeschikte brandstof. Bij het gebruik van verkeerde brandstof wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de schade aan het voertuig die hier verband mee houdt.

1.7 Wanneer de sleutel in aanraking is gekomen met water en niet meer werkt wordt hier een bedrag van € 495,- voor gerekend.

1.8 Voertuigen worden alleen verhuurd aan personen die tenminste 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

1.9 De minimumleeftijd voor verhuur is 21 jaar. De minimumleeftijd voor extra bestuurders is eveneens 21 jaar. Ford Explorer geldt een minimum leeftijd van 23 jaar.

1.10 In het algemeen geldt bij (ver)huur een minimale (ver)huurtermijn van 3 (aaneengesloten) dagen.

2 Huurovereenkomst
2.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen. Wanneer het voertuig om welke reden dan ook wordt ingeleverd voor de overeengekomen retourdatum, is geen restitutie van het huurbedrag mogelijk. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het voertuig op een later tijdstip terug te bezorgen blijft de huurder aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt met het voertuig tot het tijdstip waarop de verhuurder feitelijk het voertuig ontvangt en heeft geïnspecteerd ofwel heeft laten inspecteren.

2.2 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder het voertuig te inspecteren en aangetroffen schade en/of gebreken direct te melden aan verhuurder. Hiervan zal een rapport opgemaakt worden. Melding achteraf is niet mogelijk en wordt toegerekend aan de huurder.

2.3 Indien de huurder de huurperiode wil verlengen, dient dit met verhuurder schriftelijk overeengekomen te worden. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Alle autoverzekeringen die van toepassing waren op het gehuurde voertuig tijdens de eerdere huurperiode, worden verplicht en automatisch verlengd voor de verlengde huurperiode.

2.4 Indien het voertuig, zonder anders met verhuurder overeen gekomen te zijn, niet binnen de overeengekomen termijn weer bij de verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor verhuurder het recht tot onmiddellijke inname van het voertuig. De huurder is dan de prijs verschuldigd zoals vermeld in Artikel 2.5 tot en met het tijdstip dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder. Alle autoverzekeringen die van toepassing waren op het gehuurde voertuig tijdens de overeengekomen huurperiode, worden verplicht en automatisch verlengd totdat het voertuig weer in het bezit is van de verhuurder.

2.5 Wanneer de huurauto op een later tijdstip wordt ingeleverd dan aangegeven in het huurcontract wordt er een bedrag van ANG 50,- per uur in rekening gebracht + het verzekeringsbedrag indien de huurder voor de voorgaande huurdagen een verzekering heeft afgesloten.

2.6 Het voertuig dient in goede staat terugbezorgd te worden op de plaats en de tijd zoals gespecificeerd in het ‘auto rapport’.
2.7 Het is niet toegestaan om in het voertuig te roken. Indien er geconstateerd wordt dat er gerookt is in het voertuig wordt er €500,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

2.8 Bij inlevering van het voertuig zal deze geïnspecteerd worden door verhuurder of een hierdoor aangewezen persoon. Hierbij zal een rapport worden opgemaakt van aangetroffen schade/gebreken en zal de schade afgewikkeld worden met huurder.

3 Aansprakelijkheid

3.1 Uitsluitend de huurder van het voertuig, zoals vermeld in het contract en de personen welke als ‘extra bestuurder of 2e bestuurder’ in de huurovereenkomst staan vermeld zijn bevoegd het voertuig te besturen. Voor personen die in de huurovereenkomst als ‘extra bestuurder’ worden bestempeld, wordt geen huurtoeslag in rekening gebracht.

3.2 Eventuele schades veroorzaakt door een ‘extra bestuurder’ worden altijd belast aan de hoofdcontractant: de huurder.

3.3 Als de huurder een andere, niet in de huurovereenkomst genoemde, bestuurder toestemming geeft het voertuig te besturen dan wel te verplaatsen, of als de huurder onzorgvuldig is in het voorkomen dat een derde het voertuig bestuurt of verplaatst, is de huurder volledig aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde voertuig, de inzittenden of een derde partij. De huurder kan in een dergelijk geval geen aanspraak meer maken op eventueel afgesloten verzekeringen.

3.4 De huurder dient er zorg voor te dragen dat de voertuig sleutels niet aan een ander dan de in het contract genoemde en door verhuurder geaccepteerde ‘extra bestuurder’ worden afgegeven.
3.5 Het is de huurder niet toegestaan met de auto op ongeplaveide wegen te rijden.

3.6 Schade aan de auto als gevolg van het rijden op ongeplaveide wegen wordt niet gedekt door de verzekering waardoor huurder volledig aansprakelijk is. De huurder is zelfverantwoordelijk voor het bergen van de auto indien noodzakelijk en draagt zelf de kosten hiervan. Let op: de 24/7 Wegenwacht (Road Service) komt huurder daar niet helpen en verhuurder heeft geen enkele verplichting huurder hierbij assistentie te verlenen.

3.7 De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan of door het voertuig veroorzaakt als gevolg van het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

3.8 Als een onjuiste voorstelling is gemaakt wat betreft de geldigheid van het rijbewijs of wanneer de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd, zal de schade veroorzaakt aan of door het voertuig niet door de verzekering gedekt worden en komt deze volledig voor de rekening van huurder.

3.9 De huurder is volledig aansprakelijk voor alle boetes en kosten welke voortkomen uit parkeer- of verkeersovertredingen of strafbare feiten welke gepleegd zijn tijdens de huurperiode.

3.10 De verhuurder dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt. Indien er geen toestemming gevraagd is zullen alle extra kosten voor reparatie bij de garage voor rekening van de huurder zijn.

3.11 Het voertuig mag niet gebruikt worden om tegen een vergoeding passagiers of goederen te vervoeren, of om andere voertuigen te (ver)slepen dan wel te duwen. Schending van dit verbod maakt de huurder volledig aansprakelijk voor elk verlies van of schade aan passagiers, goederen of het voertuig.

3.12 Het voertuig mag niet overbelast worden en dient gebruikt te worden op een zorgvuldige wijze. Het is verboden om meer personen te vervoeren dan er stoelen zijn in het voertuig, inclusief de bestuurder.

3.13 Lekke banden dienen onmiddellijk gerepareerd of vervangen te worden. Huurder kan de 24/7 Wegenwacht bellen om gratis te helpen de band te verwisselen. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade die ontstaat door het nalaten hiervan. De reparatiekosten van een lekke band zijn voor rekening van verhuurder, eveneens wanneer de band niet te repareren is en er een nieuwe band moet komen. Huurder neemt daarvoor contact met verhuurder op. Huurder dient in geval van bandenpech de lekke band direct te laten repareren of vervangen. Op vertoon van reparatie/vervangingsnota zal verhuurder reparatie/vervanging van een lekke band aan huurder vergoeden. Indien echter een lekke band is veroorzaakt door het rijgedrag van huurder zijn de reparatie/vervangingskosten voor rekening van huurder. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door verhuurder.
– Het is de huurder verboden deel te nemen aan enige test, race of wedstrijd met het voertuig. Schending van dit verbod maakt de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen, goederen of bagage van de huurder, van een andere bevoegde bestuurder of van andere gebruikers. Dit valt niet onder de dekking van de verzekering.

– Onjuiste voorstelling van zaken

Verhuurder is gerechtigd het voertuig voor het einde van de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terug te halen onverminderd het recht op vergoeding van kosten en schade, indien blijkt dat een onjuiste voorstelling is gemaakt omtrent het doel het voertuig te huren of te verkrijgen welke van dien aard is dat wanneer verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan. Te denken is aan situaties waarbij het voertuig gebruikt is om de wet te overtreden, als het overduidelijk verlaten is of als de huurder enig artikel van deze huurovereenkomst heeft overtreden.

– Bij een eventueel verschil in de interpretatie van de Engelstalige tekst van deze overeenkomst, is de Nederlandstalige doorslaggevend.

– Eventuele nietigheid of ongeldigheid

– Eventuele (ver)nietig(baar)heid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

– Toepasselijk recht/forumkeuze

– Op deze huurovereenkomst is het Nederlandse Antilliaans Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen dienen voor de op Curaçao daartoe bevoegde rechter.